Chuyển đến nội dung chính

Một số lệnh Linux hữu ích cho Penetration Testing


What version of the system?
cat /etc/issue
cat /etc/*-release
cat /etc/lsb-release
cat /etc/redhat-release
What is its kernel version?
cat /proc/version
uname -a
uname -mrs
rpm -q kernel
dmesg | grep Linux
ls /boot | grep vmlinuz
what is the environment variables?
cat /etc/profile
cat /etc/bashrc
cat ~/.bash_profile
cat ~/.bashrc
cat ~/.bash_logout
env
set
Is there a printer?
lpstat -a
What services are running? What kind of service has what user rights?
ps aux
ps -ef
top
cat /etc/service
Which services have root privileges? These services you look at those loopholes, to re-check!
ls -alh /usr/bin/
ls -alh /sbin/
dpkg -l
rpm -qa
ls -alh /var/cache/apt/archivesO
ls -alh /var/cache/yum/
Service settings, there is any wrong allocation? Are there any (vulnerable) plugins?
cat /etc/syslog.conf
cat /etc/chttp.conf
cat /etc/lighttpd.conf
cat /etc/cups/cupsd.conf
cat /etc/inetd.conf
cat /etc/apache2/apache2.conf
cat /etc/my.conf
cat /etc/httpd/conf/httpd.conf
cat /opt/lampp/etc/httpd.conf
ls -aRl /etc/ | awk ‘$1 ~ /^.*r.*/
What are the work plans on the host?
crontab -l
ls -alh /var/spool/cron
ls -al /etc/ | grep cron
ls -al /etc/cron*
cat /etc/cron*
cat /etc/at.allow
cat /etc/at.deny
cat /etc/cron.allow
cat /etc/cron.deny
cat /etc/crontab
cat /etc/anacrontab
cat /var/spool/cron/crontabs/root
What are the plain text user names and passwords that may be on the host?
grep -i user [filename]
grep -i pass [filename]
grep -C 5 “password” [filename]
find . -name “*.php” -print0 | xargs -0 grep -i -n “var $password”
NIC (s), the system which? Which network is it connected to?
/sbin/ifconfig -a
cat /etc/network/interfaces
cat /etc/sysconfig/network
What are the network configuration settings? What kind of server in the network? DHCP server? DNS server? Gateway?
cat /etc/resolv.conf
cat /etc/sysconfig/network
cat /etc/networks
iptables -L
hostname
dnsdomainname
Other users host communication with the system?
lsof -i
lsof -i :80
grep 80 /etc/services
netstat -antup
netstat -antpx
netstat -tulpn
chkconfig –list
chkconfig –list | grep 3:on
last
Cache? IP and / or MAC address?
arp -e
route
/sbin/route -nee
Packet may sniff it? Can see what? Monitor traffic
# tcpdump tcp dst [ip] [port] and tcp dst [ip] [port]
tcpdump tcp dst 192.168.1.16 80 and tcp dst 10.0.0.15 21
How to port forwarding?
# fpipe
# FPipe.exe -l [local port] -r [remote port] -s [local port] [local IP]
FPipe.exe -l 80 -r 80 -s 80 192.168.1.7
#ssh
# ssh -[L/R] [local port]:[remote ip]:[remote port] [local user]@[local ip]
ssh -L 8080:127.0.0.1:80 [email protected].1.7 # Local Port
ssh -R 8080:127.0.0.1:80 [email protected].1.7 # Remote Port
#mknod
# mknod backpipe p ; nc -l -p [remote port] < backpipe | nc [local IP] [local port] >backpipe
mknod backpipe p ; nc -l -p 8080 < backpipe | nc 10.1.1.251 80 >backpipe # Port Relay
mknod backpipe p ; nc -l -p 8080 0 & < backpipe | tee -a inflow | nc localhost 80 | tee -a outflow 1>backpipe # Proxy (Port 80 to 8080)
mknod
backpipe p ; nc -l -p 8080 0 & < backpipe | tee -a inflow | nc
localhost 80 | tee -a outflow & 1>backpipe # Proxy monitor (Port 80 to 8080)
who are you? Which id login? Who is logged in? Who else is here? Who can do what?
id
who
w
last
cat /etc/passwd | cut -d: # List of users
grep -v -E “^#” /etc/passwd | awk -F: &#039;$3 == 0 { print $1}’ # List of super users
awk -F: ‘($3 == “0”) {print}&#039; /etc/passwd # List of super users
cat /etc/sudoers
sudo -l
What can be found in sensitive documents?
cat /etc/passwd
cat /etc/group
cat /etc/shadow
ls -alh /var/mail/
What interesting files are in home / directorie (s)? If you have permission to access
ls -ahlR /root/
ls -ahlR /home/
Are there any passwords, scripts, databases, configuration files, or log files? Password The default path and location
cat /var/apache2/config.inc
cat /var/lib/mysql/mysql/user.MYD
cat /root/anaconda-ks.cfg
What has the user done? Is there any password? Do they have anything to edit?
cat ~/.bash_history
cat ~/.nano_history
cat ~/.atftp_history
cat ~/.mysql_history
cat ~/.php_history
You can find what kind of user information
cat ~/.bashrc
cat ~/.profile
cat /var/mail/root
cat /var/spool/mail/root
Private key Can information be found?
cat ~/.ssh/authorized_keys
cat ~/.ssh/identity.pub
cat ~/.ssh/identity
cat ~/.ssh/id_rsa.pub
cat ~/.ssh/id_rsa
cat ~/.ssh/id_dsa.pub
cat ~/.ssh/id_dsa
cat /etc/ssh/ssh_config
cat /etc/ssh/sshd_config
cat /etc/ssh/ssh_host_dsa_key.pub
cat /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
cat /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub
cat /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
cat /etc/ssh/ssh_host_key.pub
cat /etc/ssh/ssh_host_key
Which users can write configuration files in / etc /? Ability to reconfigure services?
ls -aRl /etc/ | awk ‘$1 ~ /^.*w.*/’ 2>/dev/null # Anyone
ls -aRl /etc/ | awk ’$1 ~ /^..w/’ 2>/dev/null # Owner
ls -aRl /etc/ | awk ‘$1 ~ /^…..w/’ 2>/dev/null # Group
ls -aRl /etc/ | awk ’;$1 ~ /w.$/’ 2>/dev/null # Other
find /etc/ -readable -type f 2>/dev/null # Anyone
find /etc/ -readable -type f -maxdepth 1 2>/dev/null # Anyone
What can be found on /var/?
ls -alh /var/log
ls -alh /var/mail
ls -alh /var/spool
ls -alh /var/spool/lpd
ls -alh /var/lib/pgsql
ls -alh /var/lib/mysql
cat /var/lib/dhcp3/dhclient.leases
Any hidden configuration / files on the site? Profile and database information?
ls -alhR /var/www/
ls -alhR /srv/www/htdocs/
ls -alhR /usr/local/www/apache22/data/
ls -alhR /opt/lampp/htdocs/
ls -alhR /var/www/html/
What’s in the log file? (What can help with “local file inclusion”?)
http://www.thegeekstuff.com/2011/08/linux-var-log-files/
cat /etc/httpd/logs/access_log
cat /etc/httpd/logs/access.log
cat /etc/httpd/logs/error_log
cat /etc/httpd/logs/error.log
cat /var/log/apache2/access_log
cat /var/log/apache2/access.log
cat /var/log/apache2/error_log
cat /var/log/apache2/error.log
cat /var/log/apache/access_log
cat /var/log/apache/access.log
cat /var/log/auth.log
cat /var/log/chttp.log
cat /var/log/cups/error_log
cat /var/log/dpkg.log
cat /var/log/faillog
cat /var/log/httpd/access_log
cat /var/log/httpd/access.log
cat /var/log/httpd/error_log
cat /var/log/httpd/error.log
cat /var/log/lastlog
cat /var/log/lighttpd/access.log
cat /var/log/lighttpd/error.log
cat /var/log/lighttpd/lighttpd.access.log
cat /var/log/lighttpd/lighttpd.error.log
cat /var/log/messages
cat /var/log/secure
cat /var/log/syslog
cat /var/log/wtmp
cat /var/log/xferlog
cat /var/log/yum.log
cat /var/run/utmp
cat /var/webmin/miniserv.log
cat /var/www/logs/access_log
cat /var/www/logs/access.log
ls -alh /var/lib/dhcp3/
ls -alh /var/log/postgresql/
ls -alh /var/log/proftpd/
ls -alh /var/log/samba/
#
In which directories can be written and executed? Several “common” directories: /tmp directory, /var /, / dev / shm directory
find / -writable -type d 2>/dev/null # world-writeable folders
find / -perm -222 -type d 2>/dev/null # world-writeable folders
find / -perm -o+w -type d 2>/dev/null # world-writeable folders
find / -perm -o+x -type d 2>/dev/null # world-executable folders
find / ( -perm -o+w -perm -o+x ) -type d 2>/dev/null # world-writeable & executable folders
Any “problem” files?
find / -xdev -type d ( -perm -0002 -a ! -perm -1000 ) -print # world-writeable files
find /dir -xdev ( -nouser -o -nogroup ) -print # Noowner files
What development tools / languages / support are installed?
find / -name perl*
find / -name python*
find / -name gcc*
find / -name cc
How do I upload a file?
find / -name wget
find / -name nc*
find / -name netcat*
find / -name tftp*
find / -name ftp
Theo: Kali

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

HttpOnly Flag và Secure Flag của chiếc Cookie để làm gì?

Cookies rất hữu ích nhưng cũng tồn tại không ít rủi ro. Bài viết sau đây giúp tìm hiểu rõ thêm về 2 thuộc tính giúp bảo vệ Cookies là Httponly flag   và Secure flag.   Nếu anh em mò vào được bài này thì chắc cũng biết về Cookie rồi, nhưng còn hiểu lơ mơ    thì click vào đây trước nhé -  Cookie . Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, có một "nghệ sĩ" nọ do không sao kê tiền từ thiện nên đã bị hacker tấn công chiếm rất nhiều tài khoản do bị mất cookie.  1. Tại sao lại mất?   Nguyên nhân "nghệ sĩ" bị mất thông tin cá nhân là do quá chủ quan khi click đọc email do rất nhiều "fan" gửi cho, trong những email đó có gắn đường link chứa mã độc đánh cắp cookie của 1 trang web nào đó.  Do cookies phản hồi từ server mà các đường link đó dẫn tới không được bảo vệ     nên đã bị đối tượng xấu lấy mất cookies chứa xác thực đăng nhập -> dẫn tới mất thông tin. Về mặt bản chất, cũng có thể hiểu đây như là một cuộc tấn công XSS , đối tượng gửi email sẽ execute một đoạn scri

Mã hóa đối xứng và bất đối xứng

Hôm nay mình xin được nói về hai thuật toán cơ bản và quan trong nhất trong bảo mật đó là mã hóa đối xứng và mã hóa bất đối xứng . 1. Mã hóa đối xứng (mã hóa không công khai- symmetric-key algorithms ) - Là lớp thuật toán các mã hóa trong đó việc mã hóa và giải mã đều dùng chung cho 1 khóa (secret key) 1.1 Các loại thuật toán khóa đối xứng Thuật toán đối xứng có thể được chia ra làm hai thể loại, mật mã luồng ( stream ciphers ) và mật mã khối ( block ciphers ). Mật mã luồng mã hóa từng bit của thông điệp trong khi mật mã khối gộp một số bit lại và mật mã hóa chúng như một đơn vị. Cỡ khối được dùng thường là các khối 64 bit. Thuật toán tiêu chuẩn mã hóa tân tiến ( Advanced Encryption Standard ), được NIST công nhận tháng 12 năm 2001, sử dụng các khối gồm 128 bit. Các thuật toán đối xứng thường không được sử dụng độc lập. Trong thiết kế của các hệ thống mật mã hiện đại, cả hai thuật toán bất đối xứng ( asymmetric ) (dùng chìa khóa công khai) và thuật toán đối xứng được sử

Những câu hỏi phỏng vấn kỹ sư bảo mật thường gặp.

Dưới đây là một danh sách các câu hỏi thường được sử dụng trong việc phỏng vấn tuyển dụng chuyên gia bảo mật. Nhiều câu hỏi được thiết kế buộc người được phỏng vấn phải suy nghĩ, và không thể chuẩn bị trước cho dạng câu hỏi này. Ở đó, các phản ứng của ứng viên cũng quan trọng  như câu trả lời. Một số câu hỏi được pha trộn giữa kỹ thuật và lý thuyết, hoặc câu hỏi tìm hiểu quan điểm của ứng viên để tạo ra những câu hỏi khó khăn hơn. Các câu hỏi cũng thường được chia thành các thể loại khác nhau, một số câu hỏi mẹo sẽ được chèn vào giữa. Mục đích của những câu hỏi dạng đánh đố này là tìm kiếm những điểm yếu kỹ thuật thường chỉ xuất hiện khi ứng viên đi vào làm việc :| . Nhóm câu hỏi chung 1. Giữa các dự án mã mở và mã đóng, bên nào bảo mật hơn? Câu trả lời của ứng viên sẽ nói rất nhiều về họ. Nó cho thấy 1) họ biết những khái niệm gì trong phát triển phần mềm, 2) cho thấy mức độ chín chắn của ứng viên. Mục tiêu chính của câu hỏi là đưa ra được ưu/ nhược điểm của hệ mã đóng và mã m