Chuyển đến nội dung chính

[Secure coding - Part 3] Là developer cần làm gì để ứng dụng của mình an toàn và bảo mật hơn?

 

I. Access Control

Thực hiện kiểm tra quyền truy cập các tài nguyên trên trang web theo đúng quyền hạn mà user được cấp. Thực hiện phân quyền tối thiểu và đúng vai trò của mỗi người dùng là yếu tố then chốt trong việc thực hiện kiểm tra phân quyền.

1. Chỉ thực hiện phân quyền trên các hệ thống tin cậy, không thực hiện phần quyền ở phía client
 • Hệ thống đáng tin cậy có thể là server do chúng ta quản lý, server của các bên thứ 3 đủ độ tin cậy và an toàn. Tuyệt đối không thực hiện việc phân quyền người dùng ở phía client vì việc này không an toàn và không đảm bảo tính bảo mật cho ứng dụng.
2. Sử dụng một module chuyên biệt để thực hiện kiểm tra phân quyền (single site-wide)
 • Thực hiện kiểm tra phân quyền sử dụng các thư thư viện gọi tới các module phân quyền từ bên ngoài
3. Xử lý các truy cập trái phép về quyền một cách án toàn (fail securely)
 • Tìm hiểu thêm về fail secure tại fail secure. Đây là một cơ chế xử lý phân quyền một cách an toàn, mặc định ban đầu sẽ từ chối tất cả quyền đổi với một tài khoản và chỉ phân quyền nếu thỏa mãn một số điều kiện nhất định. Ví dụ, mặc định các tài khoản sẽ không phải là admin sẽ không thể truy cập vào resource /admin, chỉ khi tài khoản nào có trường admin = True thì mới được phép truy cập.
4. Từ chối mọi quyền truy cập nếu ứng dụng không thể truy cập thông tin cấu hình bảo mật của nó
 • Trong trường hợp ứng dụng không thể truy cập tới các thiết lập về bảo mật trong file config của ứng dụng, thì sẽ chặn việc truy cập tới các tài nguyên trên website đó để đảm bảo không có sai sót trong việc phân quyền tài khoản trên trang.
5. Thực hiện kiểm tra quyền truy cập với tất cả các request được gửi đi bao gồm cả request gửi bằng HTTP request, Ajax, Flash...
 • Việc kiểm tra quyền truy cập cần thực hiện trên mỗi request được gửi đi để đảm bảo việc phân quyền luôn được thực hiện đúng với tài khoản được phân quyền tương ứng. Tránh việc truy cập tới tài nguyên không được phép. Việc này cần thực hiện với HTTP request, Ajax, Flash..
6. Tách logic phần xử lý phân quyền khỏi các các đoạn code khác của chương trình
 • Việc này đảm bảo việc thực hiện phân quyền được thực hiện tập trung, dễ quản lý và không bị ảnh hưởng bới logic của các đoạn code thực hiện chức năng của web. Ví dụ với chức năng xử lý bài viết, cần kiểm tra quyền đối với một bài viết xong rồi sau đó mới đến các đoạn code xử lý, tránh việc vừa xử lý chức năng bài viết vừa thực hiện kiểm tra phân quyền trong một hàm nào đó.
7. Hạn chế quyền truy cập vào tệp hoặc các tài nguyên khác, bao gồm cả những tài nguyên nằm ngoài sự kiểm soát trực tiếp của ứng dụng, chỉ cho những người dùng được ủy quyền
 • Thực hiện đúng nguyên tắc phân quyền tới đúng người - đúng quyền. Chỉ người dùng được phép mới có quyền truy cập tới tài nguyên nhất định trên hệ thống.
8. Chỉ giới hạn quyền truy cập vào các tài nguyên quan trọng cho những người dùng được phân quyền
 • Các tài nguyên quan trọng bao gồm: URL nhạy cảm, chức năng quan trọng, đối tượng quan trọng, dịch vụ quan trọng, dữ liệu ứng dụng, dữ liệu người dùng, các dữ liệu nhạy cảm, config của hệ thống.v.v.Việc này giúp tránh các truy cập trái phép tới các URL quan trọng. Ví dụ, chỉ những user là admin mới được truy cập tới url quản lý users là /admin/users còn các tài khoản khác sẽ không được phép truy cập và trả về 403. Ở đây cần thực hiện phân quyền và kiểm tra trong code chứ không được phép thực hiện chỉ ẩn đi url ở phía front-end. Vì thực hiện ẩn đi là cách bảo mật bằng "che giấu" là cách thực hiện không an toàn, các url này có thể bị dò ra bởi các công cụ rà quét tự động
9. Phân quyền truy cập ở phía client và server side cần phải thống nhất và đồng bộ
 • Yêu cầu người phát triển ứng dụng web cần đồng bộ cũng như thống nhất kiểm tra về mặt phân quyền đối với cả phía client và server. Vì nếu chỉ thực hiện ở phía client, hacker có thể bypass một cách dễ dàng sử dụng một số công cụ như burpsuite (các bạn cso thể tham khảo thêm tại: Burp Suite)
10. Nếu dữ liệu của người dùng cần lưu trữ tại phía client thì cần mã hóa và được kiểm tra tính toàn vẹn trên server
 • Các thông tin của user nếu cần lưu trữ trên phía client (ví dụ trong local storage) cần được mã hóa an toàn để tránh việc đọc được các thông tin nhạy cảm. Hơn nữa, để đảm bảo các thông tin này không bị sửa đổi trái phép thì cần có cơ chế kiểm tra tính toàn vẹn trên server (có thể sử dụng mã hash để kiểm tra)
11. Giới hạn số lần giao dịch cho một user hoặc thiết bị có thể thực hiện trong một khoảng thời gian
 • Các giao dịch thực hiện trong một khoảng thời gian phải đảm bảo thỏa mãn yêu cầu nhưng đủ thấp để ngăn chặn các cuộc tấn công bruteforce.
12. Sử dụng "referer" trong header là một trường kiểm tra phụ nhưng không phải duy nhất
 • Trường "referer" trong header có thể sử dụng để kiểm tra xem user có quyền truy cập trước khi thực hiện chuyển trang nhưng nó cần được kết hợp với các giá trị khác để đảm bảo việc kiểm tra quyền là đầy đủ vì giá trị này có thể bị điều khiển hoặc thay đổi bởi người dùng.
13. Nếu website cho phép session được tồn tại trong thời gian dài mà không logout, thì cần re-authenticate lại người dùng để kiểm tra về thay đổi quyền
 • Việc kiểm tra này giúp đảm bảo giả sử người dùng sau khi thay đổi quyền sẽ được kiểm tra lại về quyền để đảm bảo cơ chế phân quyền hoạt động đúng, nếu quyền thay đổi thì cần đăng xuất người dùng và yêu cầu xác thực lại.
14. Triển khai cơ chế khóa tài khoản tạm thời sau một khoảng thời gian không sử dụng
 • Đối với các tài khoản không sử dụng trên hệ thống trong một thời gian dài (khoảng 90 ngày) có thể khóa tạm thời và admin sẽ mở lại nếu có yêu cầu. Hoặc với các tài khoản quá thời gian hết hạn mật khẩu mà không thực hiện đổi mật khẩu mới theo chính sách cũng cần thực hiện khóa tạm thời
15. Ứng dụng phải hỗ trợ vô hiệu hóa tài khoản và chấm dứt phiên khi quyền của tài khoản thay đổi
 • Khi có thay đổi về quyền hoặc thay đổi về logic nghiệp vụ liên quan đến quyền truy cập thì cần thực hiện vô hiệu hóa tài khoản và kết thúc phiên. Chỉ khi nào người dùng login lại thì mới cho tài khoản tiếp tục sử dụng
16. Các tài khoản sử dụng cho các service bên ngoài kết nối vào hệ thống cần có quyền tối thiểu
 • Đảm bảo user service sử dụng cho cách dịch vụ bên ngoài kết nối tới hệ thống phải có quyền tối thiểu, chỉ cấp quyền đủ để thực hiện các tác vụ cần thiết, không cấp quyền thừa.
17. Ứng dụng cần có tài liệu rõ ràng về chính sách quyền truy cập (Access Control Policy)
 • Tạo Chính sách kiểm soát truy cập để ghi lại các quy tắc kinh doanh, kiểu dữ liệu và quyền truy cập của ứng dụng. Định nghĩa rõ ràng về quyền hoặc quy trình để có thể được phép cấp quyền truy cập và kiểm soát đúng cách. Điều này bao gồm xác định các yêu cầu truy cập cho cả dữ liệu và tài nguyên hệ thống
18. Ví dụ IDOR
IDOR là lỗi khi việc truy cập trực tiếp tới đối tượng không an toàn khi không kiểm soát quyền truy cập tới đối tượng dẫn đến một đối tượng thuộc user này có thể bị truy cập bởi user khác. Ví dụ:
 • Tài khoản có id=3 và đăng nhập vào website để lấy thông tin tài khoản ví.
 • Tài khoản đó truy cập vào dữ liệu riêng tư bằng cách truy cập đường dẫn: /GET/accounts/3/finacial_info
 • Attacker thay đổi id từ 3 thành 4, attacker có thể truy cập dữ liệu của tài khoản khác: /GET/accounts/4/finacial_info

II. Cryptographic Practices

Mật mã đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo mật dữ liệu của người dùng - thậm chí còn hơn thế nữa trong môi trường di động, nơi những kẻ tấn công có quyền truy cập vật lý vào thiết bị của người dùng là một tình huống có thể xảy ra.

1. Tất cả các thuật toán mã hóa sử dụng để bảo vệ dữ liệu quan trọng cần được thực hiện trên một hệ thống tin cậy
 • Hệ thống đáng tin cậy có thể là server do chúng ta quản lý, server của các bên thứ 3 đủ độ tin cậy và an toàn.
2. Bảo vệ các thông tin quan trọng (secret keys) khỏi các truy cập trái phép
 • Đảm bảo các dữ liệu được bảo vệ trên server một cách an toàn và không được phép truy cập từ các người dùng hoặc ứng dụng không được cấp quyền
3. Các module mã hóa cần xử lý thất bại một cách an toàn
 • Tìm hiểu thêm về fail secure tại fail secure. Đảm bảo cơ chế mã hóa cần được xử lý theo đúng nguyên tắc kiểm soát được tất cả các trường hợp xảy ra các trường hợp ngoại lệ không mong muốn.
4. Cần có cơ chế tạo ra một cách ngẫu nhiên các dữ liệu quan trọng trong các thuật toán mã hóa
 • Các thông tin như: random numbers, file names, GUIDs, ... phải được tạo ra một cách ngẫu nhiên, đủ độ dài và khó đoán để chống lại các cuộc tấn công guessing (dự đoán)
5. Thuật toán mã hóa nên sử dụng theo FIPS 140-2 hoặc các chuẩn tương đương.
6. Có cơ chế quản lý các khóa bí mật của thuật toán một cách an toàn.
 • Các khóa mã hóa là cực ký quan trọng trong mã hóa, nếu bị lộ ra có thể sẽ dẫn tới việc mã hóa bị phá vỡ và lộ dữ liệu. Vì vậy các ứng dụng cần bảo vệ khóa an toàn, quản lý chặt chẽ bằng hệ thống quản lý khóa và có cơ chế rotate khóa an toàn.

III. Tổng kết

Nối tiếp series secure coding, nội dung phần 3 này liên quan đến quản lý truy cập quyền và mã hóa. Đây là 2 nội dung quan trọng trong việc bảo vệ được tính bí mật và tính toàn vẹn của dữ liệu. Làm tốt 2 nội dung trên giúp ứng dụng web tránh bị lộ các thông tin nhạy cảm, tránh các truy cập trái phép từ người dùng không được cấp quyền.

                                                                                                                                        by @thiennv-2147

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

HttpOnly Flag và Secure Flag của chiếc Cookie để làm gì?

Cookies rất hữu ích nhưng cũng tồn tại không ít rủi ro. Bài viết sau đây giúp tìm hiểu rõ thêm về 2 thuộc tính giúp bảo vệ Cookies là Httponly flag   và Secure flag.   Nếu anh em mò vào được bài này thì chắc cũng biết về Cookie rồi, nhưng còn hiểu lơ mơ    thì click vào đây trước nhé -  Cookie . Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, có một "nghệ sĩ" nọ do không sao kê tiền từ thiện nên đã bị hacker tấn công chiếm rất nhiều tài khoản do bị mất cookie.  1. Tại sao lại mất?   Nguyên nhân "nghệ sĩ" bị mất thông tin cá nhân là do quá chủ quan khi click đọc email do rất nhiều "fan" gửi cho, trong những email đó có gắn đường link chứa mã độc đánh cắp cookie của 1 trang web nào đó.  Do cookies phản hồi từ server mà các đường link đó dẫn tới không được bảo vệ     nên đã bị đối tượng xấu lấy mất cookies chứa xác thực đăng nhập -> dẫn tới mất thông tin. Về mặt bản chất, cũng có thể hiểu đây như là một cuộc tấn công XSS , đối tượng gửi email sẽ execute một đoạn scri

Những câu hỏi phỏng vấn kỹ sư bảo mật thường gặp.

Dưới đây là một danh sách các câu hỏi thường được sử dụng trong việc phỏng vấn tuyển dụng chuyên gia bảo mật. Nhiều câu hỏi được thiết kế buộc người được phỏng vấn phải suy nghĩ, và không thể chuẩn bị trước cho dạng câu hỏi này. Ở đó, các phản ứng của ứng viên cũng quan trọng  như câu trả lời. Một số câu hỏi được pha trộn giữa kỹ thuật và lý thuyết, hoặc câu hỏi tìm hiểu quan điểm của ứng viên để tạo ra những câu hỏi khó khăn hơn. Các câu hỏi cũng thường được chia thành các thể loại khác nhau, một số câu hỏi mẹo sẽ được chèn vào giữa. Mục đích của những câu hỏi dạng đánh đố này là tìm kiếm những điểm yếu kỹ thuật thường chỉ xuất hiện khi ứng viên đi vào làm việc :| . Nhóm câu hỏi chung 1. Giữa các dự án mã mở và mã đóng, bên nào bảo mật hơn? Câu trả lời của ứng viên sẽ nói rất nhiều về họ. Nó cho thấy 1) họ biết những khái niệm gì trong phát triển phần mềm, 2) cho thấy mức độ chín chắn của ứng viên. Mục tiêu chính của câu hỏi là đưa ra được ưu/ nhược điểm của hệ mã đóng và mã m

Mã hóa đối xứng và bất đối xứng

Hôm nay mình xin được nói về hai thuật toán cơ bản và quan trong nhất trong bảo mật đó là mã hóa đối xứng và mã hóa bất đối xứng . 1. Mã hóa đối xứng (mã hóa không công khai- symmetric-key algorithms ) - Là lớp thuật toán các mã hóa trong đó việc mã hóa và giải mã đều dùng chung cho 1 khóa (secret key) 1.1 Các loại thuật toán khóa đối xứng Thuật toán đối xứng có thể được chia ra làm hai thể loại, mật mã luồng ( stream ciphers ) và mật mã khối ( block ciphers ). Mật mã luồng mã hóa từng bit của thông điệp trong khi mật mã khối gộp một số bit lại và mật mã hóa chúng như một đơn vị. Cỡ khối được dùng thường là các khối 64 bit. Thuật toán tiêu chuẩn mã hóa tân tiến ( Advanced Encryption Standard ), được NIST công nhận tháng 12 năm 2001, sử dụng các khối gồm 128 bit. Các thuật toán đối xứng thường không được sử dụng độc lập. Trong thiết kế của các hệ thống mật mã hiện đại, cả hai thuật toán bất đối xứng ( asymmetric ) (dùng chìa khóa công khai) và thuật toán đối xứng được sử